ورود با رمز یکبار مصرف در سایت ساز وبیکا - OTP

چرا رمز یکبار مصرف؟

امکان ورود با رمز یکبار مصرف یکی از ویژگی هایی است که علاوه بر افزودن امنیت سایت شما ورود کاربران را در سایت آسان می کند چرا که اغلبا رمزی را که برای یک وبسایت گذاشته ایم را فراموش میکنیم و معمولا فرآیند بازیابی رمز عبور مسیر سختی است که گاه کاربران را از صرافت ورود به سایت شما می اندازد.